phone:  06-44 284 150
email: info@misd.nl
       
Home

Algemene voorwaarden ( pdf)

Artikel 1. Definities

Artikel 2. Toepasselijkheid.

Artikel 3. Offertes

Artikel 4. Ter beschikking stelling van informatie en medewerking.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij

Artikel 6. Wijziging van de opdracht, meerwerk

Artikel 7. Verplichtingen en aansprakelijkheid opdrachtgever

Artikel 8. Overmacht

Artikel 9. Tarieven.

Artikel 10. Betalingsvoorwaarden.

Artikel 11. Afsluiting opdracht

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud.

Artikel 13. Onderzoek, reclames en klachten.

Artikel 14. Opzegging.

Artikel 15. Opschorting en ontbinding.

Artikel 16. Teruggave ter beschikking gestelde zaken.

Artikel 17. Vrijwaringen.

Artikel 18. Geheimhouding.

Artikel 19. Intellectuele eigendom en auteursrechten.

Artikel 20. Geschillen.

 

Artikel 22. Wijzigingen.

 

Artikel 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die door het aangaan van een overeenkomst te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door MISD aangeboden diensten.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen MISD en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Standaardvoorwaarden van de opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer deze door MISD zijn aanvaard, met schriftelijke bevestiging.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten met MISD, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. MISD en opdrachtgever zullen als dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3. Offertes

3.1 Offertes van MISD zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht heeft verstrekt.

3.2. De door MISD gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De offertes  zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. MISD is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is MISD daaraan niet gebonden. De opdracht komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij MISD anders aangeeft.

3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht MISD niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4. Ter beschikking stelling van informatie en medewerking

4.1.De opdrachtgever verstrekt MISD tijdig alle documenten, informatie en contacten die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.

 

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij

5.1 MISD voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft MISD het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. MISD zal dit in overleg met de opdrachtgever doen.

5.2 MISD verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit wordt behaald.

5.3 MISD aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever zijn aangegaan.

5.4 MISD is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat MISD is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor MISD kenbaar behoorde te zijn.

5.5 Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan MISD de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.6 MISD spant zich in om eventuele gestelde termijnen te halen. Ingeval een overeengekomen termijn door MISD niet kan worden aangehouden, zal MISD de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte stellen met vermelding van de alsdan te verwachten termijn, zonder dat de opdrachtgever daaraan het recht tot het vorderen van schadevergoeding in welke vorm dan ook kan ontlenen of tot ontbinding kan overgaan dan wel de nakoming van de overeenkomst kan eisen.

5.7 MISD aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. De aansprakelijkheid van MISD is in alle gevallen beperkt tot de waarde van hetgeen de opdrachtgever heeft betaald van dat gedeelte van de overeenkomst, waar de aansprakelijkheid uit voortvloeit.

5.8 Indien door MISD of door MISD ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 


Artikel 6. Wijziging van de opdracht, meerwerk

6.1 De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden.

6.2 Indien door toedoen van opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal MISD in overleg met de opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. MISD is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 

6.3 In afwijking van lid 1 zal MISD geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan MISD kunnen worden toegerekend. 

 

Artikel 7. Verplichtingen en aansprakelijkheid opdrachtgever

7.1 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het correct aanleveren van gegevens en/of materialen voor de door MISD te verrichten diensten. De opdrachtgever verplicht zich ertoe bij de aanlevering van gegevens en/of materialen geen inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

7.2 De opdrachtgever vrijwaart MISD voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden die aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

7.3 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle in het kader van de overeenkomst geproduceerde teksten, ook als MISD de redactie heeft gevoerd. Geleden schade, in welke vorm ook, die het directe of indirecte gevolg is van onjuiste teksten op de website, in folders of in andere schriftelijke uitingen, valt nimmer onder verantwoordelijkheid van MISD.

7.4 De partij die toerekenbaar tekortschiet jegens de andere partij en/of onrechtmatig handelt jegens de andere partij, is aansprakelijk voor vergoeding van de door die partij geleden of te lijden schade.

7.5 De aansprakelijkheid uit hoofde van dit artikel is beperkt tot  € 500,00 exclusief omzetbelasting per voorval.

7.6 De opdrachtgever is gehouden alle financiële verplichtingen jegens MISD na te komen.

7.7 Als de opdrachtgever bovengenoemde verplichtingen niet of niet tijdig nakomt is MISD gerechtigd de dienstverlening op te schorten.

 

Artikel 8. Overmacht

8.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

8.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop MISD geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor MISD niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van MISD, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.

8.3 MISD heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat MISD zijn verplichtingen had moeten nakomen.

8.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van de  partijen gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

8.5 Voor zover MISD ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is MISD gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke opdracht. 

 

Artikel 9. Tarieven

9.1 Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het tarief van MISD vastgesteld aan de hand van een uurtarief.

9.2 In het tarief van MISD is inbegrepen de kosten van secretariële werkzaamheden en telefoonkosten. Reistijd wordt 50% van het uurtarief doorberekend. Reis- en verblijfkosten worden gedeclareerd conform afspraken in de offerte. Voor alle offertes geldt dat alleen de werkelijk bestede tijd in rekening wordt gebracht en dat bij dreigende overschrijding van meer dan 5% van het geoffreerde bedrag declaratie plaatsvindt na overleg met opdrachtgever.

9.3 Bedragen zijn exclusief BTW.

9.4 Indien MISD met de opdrachtgever een uurtarief overeenkomt, is MISD niettemin gerechtigd tot verhoging van dit  tarief.

9.5 MISD zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het tarief schriftelijk kenbaar maken. MISD zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

9.6 Indien opdrachtgever de door MISD kenbaar gemaakte verhoging van het tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen twee weken na de bedoelde kennisgeving de opdracht schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van MISD genoemde datum waarop de tariefsaanpassing in werking zou treden. 

 

Artikel 10. Betalingsvoorwaarden

 

10.1 Nadat een overeenkomst is gesloten voldoet de opdrachtgever 30% van het overeengekomen bedrag. De opdrachtgever ontvangt hiervoor een factuur. De dienstverlening vangt aan na ontvangst van de betaling.

10.2 Betaling dient te geschieden binnen twee weken na de factuurdatum, tenzij door de opdrachtgever en MISD anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

10.3 Na de vervaldatum is de opdrachtgever in gebreke en heeft MISD het recht de wettelijke rente te berekenen.  De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in gebreke is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie wegens het verzuim van de opdrachtgever bedragen elke keer € 40,00 die ten laste van opdrachtgever komen. Deze kosten betreffen de dekking van de administratieve gevolgen voor MISD.

10.4 Indien de betaling langer dan 1 maand achterwege blijft, kan MISD de uitvoering van de opdracht opschorten totdat betaling is geschiedt.

10.5 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van MISD op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

10.6 MISD heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. MISD kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. MISD kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

10.7 Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de opdrachtgever, komen alle ter invordering gemaakte kosten ten laste van de opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke. 

 

Artikel 11. Afsluiting opdracht

11.1 Na gereedmelding door MISD van het product vangt een termijn van 10 werkdagen aan, waarin opdrachtgever de gelegenheid heeft het product te accepteren. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 10 werkdagen na het verstrijken van deze periode zal opdrachtgever schriftelijk aangeven of hij het product accepteert en welke gebreken hij heeft vastgesteld.

11.2 Indien bij het uitvoeren van de test blijkt dat het product volgens opdrachtgever gebreken bevat, zal MISD deze gebreken zo spoedig mogelijk herstellen.

11.3 Kleine gebreken die door hun aard en/of aantal bedrijfsmatige ingebruikname van het product niet in de weg staan, zullen geen reden tot onthouding van acceptatie zijn, onverminderd de verplichting van MISD tot herstel van zodanige kleine gebreken.

11.4 Indien opdrachtgever binnen 10 werkdagen na het eindigen van de sub 11.1. bedoelde periode van 10 werkdagen leverancier niet heeft bericht of wanneer de opdrachtgever het product in gebruik neemt, wordt het product geacht te zijn geaccepteerd. Opdrachtgever behoudt in dat geval niettemin zijn rechten op garantie.

 

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Alle door MISD geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van MISD totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met MISD gesloten opdrachten is nagekomen.

12.2 De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht MISD zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.4 Door MISD geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde, onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.5 Voor het geval dat MISD zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan MISD of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van MISD zich bevinden en die zaken mede terug te nemen. 

 

Artikel 13. Onderzoek, reclames en klachten

13.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum, doch uiterlijk binnen drie weken  na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan MISD. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat MISD in staat is adequaat te reageren.

13.2 Indien een klacht gegrond is, zal MISD de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

13.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal MISD slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16. 

 

Artikel 14. Opzegging

     

14.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst beëindigen indien er sprake is van een opdracht op uurloonbasis.

14.2 Voortijdige beëindiging dient gemotiveerd en schriftelijk bevestigt te worden.

14.3 Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever heeft MISD recht op compensatie van het geoffreerde werk, waarbij de tot dan toe uitgevoerde werkzaamheden het uitgangsbedrag is. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

14.4 Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever zal MISD desgevraagd en in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.

14.5 Indien de overdracht van de werkzaamheden voor MISD extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

 

 

Artikel 15. Opschorting en ontbinding

15.1 MISD is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de opdracht te ontbinden, indien:
- Opdrachtgever de verplichtingen uit de opdracht niet of niet volledig nakomt.
- Na het sluiten van de opdracht MISD ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
- opdrachtgever bij het sluiten van de opdracht verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de opdracht en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

15.2 Voorts is MISD bevoegd de opdracht te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht.

15.3 Indien de opdracht wordt ontbonden zijn de vorderingen van MISD op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien MISD de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en opdracht.

15.4 MISD behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 

 

Artikel 16. Teruggave ter beschikking gestelde zaken

16.1 Indien MISD aan opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde op diens schriftelijke verzoek binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

16.2 Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft MISD het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen. 

 

Artikel 17. Vrijwaringen

17.1 Opdrachtgever vrijwaart MISD voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

17.2 Indien opdrachtgever aan MISD informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 

 

Artikel 18. Geheimhouding

18.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

18.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, MISD gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en MISD zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is MISD niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan. 

 

Artikel 19. Intellectuele eigendom en auteursrechten

19.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt MISD zich de rechten en bevoegdheden voor die MISD toekomen op grond van de Auteurswet.

19.2 Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door opdrachtgever voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van MISD. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van MISD.

19.3 Alle door MISD verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz. ten behoeve van de opdrachtgever, zijn te gebruiken door de opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door MISD verstrekte stukken mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van MISD openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

19.4 MISD behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 

 

Artikel 20. Geschillen

20.1 In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerst instantie op te lossen met behulp van Mediation conform het daartoe strekkende reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de Mediation.

20.2 Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van Mediation, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter. 

 

Artikel 21. Toepasselijk recht

21.1 Op elke opdracht tussen MISD en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing; ook indien opdrachtgever woonachtig of gevestigd is in het buitenland.

 

Artikel 22. Wijzigingen

22.1 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de opdracht.